VOC Znojmo

Národní soutěže vín Znojemské vinařské podoblasti 2016 - informace pro vinaře

Informace pro vinaře. Statut Národní soutěže vín Znojemské vinařské podoblasti 2016.

 STATUT

Národní soutěže vín

Znojemské vinařské podoblasti 2016

 

1.    Úvodní ustanovení

Posláním soutěže je zvýšení odborné úrovně a porovnání vín s původem ve Znojemské vinařské podoblasti. Cílem soutěže je nominace vín z této podoblasti do prvního kola Národní soutěže vín dle plochy vinic v této podoblasti. Soutěž je garantována Svazem vinařů České republiky a Národním vinařským centrem. Soutěž je otevřena všem výrobcům. Předpokládá se, že se této nominační soutěže zúčastní všichni výrobci vín ze Znojemské vinařské podoblasti, kteří mají zájem o nominování vín do prvního kola Národní soutěže vín.

2.    Určení soutěže

Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve Znojemské vinařské podoblasti, která splňují podmínky tohoto statutu. Výjimku tvoří jakostní šumivá vína s. o., která mohou mít původ ve vinařské oblasti Morava, avšak daná šarže smí být přihlášena pouze jednou na jedné ze 4 soutěží v jednotlivých vinařských podoblastech. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru).

3.    Poslání a cíl soutěže

·       soutěžní porovnání a odborné zhodnocení vín s původem ve Znojemské vinařské podoblasti,

·       podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších vín s původem ze Znojemské vinařské podoblasti,

·       zprostředkování komunikace mezi producentem a spotřebitelem vína,

·       účast konkrétního vína v Národní soutěži vín Znojemské vinařské podoblasti je podmínkou další účasti stejného vína v prvním a druhém kole Národní soutěže vín.

4.    Organizátor soutěže

Soutěž je organizována spolkem VOC ZNOJMO, Brněnská 523, 671 82 Dobšice, IČ: 266 688 15, pod garancí Svazu vinařů České republiky a Národního vinařského centra, o.p.s.

5.    Minimální množství vína

Minimální množství vína u jednoho vzorku pro účast v samotné Národní soutěži vín Znojemské vinařské podoblasti není stanoveno.

Minimální množství vína v případě předpokladu další účasti vzorku v následném dvoukolovém hodnocení Salonu vín - Národní soutěže vín ČR je stanoveno takto:

Víno zemské, jakostní; víno šumivé; VOC

750 l

Víno s přívlastkem – kabinetní víno               

750 l

Víno s přívlastkem – pozdní sběr       

750 l

Víno s přívlastkem – výběr z hroznů 

600 l

Víno s přívlastkem – výběr speciální (z bobulí, z cibéb, ledové a slámové víno)

100 l

 

Omezení platí pouze v případě, že přihlašovatel / výrobce předpokládá další účast v prvním a druhém kole Národní soutěže vín včetně případu splnění nominace a přihlašovatel / výrobce bude chtít své víno do dalších kol přihlásit.

Takový přihlašovatel / výrobce vína musí mít od přihlášeného vzorku k dispozici výše uvedená minimální množství.

6.    Množství láhví a poplatek

Soutěžící vydá bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l), 8 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Další množství lahví si určí pořadatel dle způsobu prezentace na následné výstavě.

Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

7.    Přihlášení vzorků

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa přihlašovatele / výrobce, kontaktní údaje, IČ, označení odrůdy vína a/nebo kategorie (známková vína, sekt, speciální výběr), ročníku, přívlastku (pokud existuje), vinařské obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a určení čísla a velikosti šarže vína, ze které je vzorek předkládán. Vína od přihlašovatelů, kteří neuvažují o účasti v dalších kolech soutěže, musí vyplnit alespoň údaje: výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru.

Přihláška musí být podána prostřednictvím portálu ELWIS www.elwis.cz a v tištěné podobě (podepsaná kompetentní osobou) předána spoluse vzorky vín nebo zaslána poštou nejpozději do 25. 8. 2016 na kontaktní adresu: VOC ZNOJMO, z.s., Brněnská 523, 671 82 Dobšice. Součástí přihlášky je kopie základního analytického rozboru obsahující údaje minimálně o skutečném a celkovém alkoholu, obsahu cukru (glukóza + fruktóza) a celkovém obsahu kyselin. Součástí přihlášky je doklad o původu vína:

 • kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo
 • kopie výkupního lístku, nebo
 • u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění vína na SZPI (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)

 

Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována a musí být uvedeny jako rozdílné šarže nebo musí prokazatelně pocházet z různých partií hroznů (rozdílné vinice na registraci, rozdílné ověření cukernatosti hroznů).

Součástí přihlášky je část, kde vystavovatel potvrdí žádost pro případnou účast v následném dvoukolovém hodnocení Salonu vín – Národní soutěže vín ČR, a to v případě úspěchu v této soutěži Znojemské podoblasti. Dále musí na přihlášce deklarovat, že splňuje množstevní limity dané Salonem vín ČR a že do okamžiku odběru vzorků do Salonu vín – Národní soutěže vín ČR bude celá šarže vína nalahvována.

Víno musí být na přihlášce (a následně v katalogu soutěže) označeno tak, jak ho lze v době přihlášení uvádět na trh; tj. nelze uvádět označení přívlastkem, pokud v době přihlášení není řádně zatříděno na SZPI, příp. spolkem VOC. Pokud výrobce doloží zatřídění před uzávěrkou katalogu, lze označení vína po dohodě s organizátorem soutěže opravit dle skutečnosti.

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu soutěže a odborném tisku.

8.    Odběr vzorků

Odběr vzorků probíhá ve dnech 15. 7. až 13. 8. 2016, v případě vín VOC ZNOJMO do 26. 8. 2016 v prostorách:

Vinařství LAHOFER, a.s.

671 82 Dobšice, Brněnská 523

Po – Pá: 8.00 - 15.00 hod.

 

Prodejna BS vinařské potřeby

671 82 Dobšice, Brněnská 523

tel.: 515 260 600

Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod.

 

Prodejna BS vinařské potřeby

692 01 Mikulov, K vápence 3202

tel.: 519 500 516

Po - Pá:  8.00 - 17.00 hod.

 

Prodejna BS vinařské potřeby

691 02 Velké Bílovice, Žižkovská 1230

tel.: 519 346 236

Po - Pá:  7.30 - 17.00 hod.

9.    Termín a místo hodnocení

Hodnocení vín proběhne dne 30. srpna 2016 od 9.00 hod.v Louckém klášteře ve Znojmě.

10.          Hodnotící komise

Členy komise jmenuje organizátor z řad vinařů i odborné veřejnosti, a to, pokud to situace umožní, z vinařské podoblasti Znojemské. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení z hodnocení.

Komise se skládají nejméně z 5 členů. Případné odchylky musí organizátor soutěže konzultovat s garantem jmenovaným Svazem vinařů České republiky.

Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Předseda i členové komise musí mít platné senzorické zkoušky SZPI nebo podle ČSN ISO 8586-2. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení.

11.          Ředitel soutěže a enolog

Organizátor soutěže jmenuje ředitele a enologa.

·       Ředitel soutěže odpovídá za řádný a standardům odpovídající průběh organizace soutěže.

·       Enolog soutěže je podřízen řediteli a odpovídá zejména za správné označení a kategorizaci soutěžních vzorků.

12.          Podmínky hodnocení vín

Požadavek na prostory pro hodnocení soutěže

Prostory pro hodnocení musí být čisté, světlé, bez vnějšího rušení (hluk, zápach), s denním světlem nebo dostatečným umělým osvětlením.

 

Teplota podávání vín pro hodnocení

Vína budou degustátorům předkládána při těchto teplotách (měřeno v lahvi):

 • sekty: 8 °C
 • bílá, růžová vína a klarety: 10 °C
 • červená vína: 16 °C.

Tolerance +/- 1 °C

Vybavení stolu degustátora

Degustátor musí mít k dispozici:

 • Dostatečný prostor u stolu
 • Min. 3 sklenice na víno (pokud se nepodává každý vzorek v nové sklenici)
 • Sklenici na vodu + neutrální neperlivou vodu
 • Poznámkový list a tužku
 • Ubrousky
 • Nádobu na odlévání (plivátko)
 • Neutralizační pečivo (nejlépe bílá veka)

Sklenice

Vína se předkládají v kvalitních degustačních sklenicích – sklenice zvlášť na bílé víno o objemu cca 35 cl, na červené víno o objemu 40 – 45 cl. Minimálním standardem je typ tzv. „OIV“ 21,5 cl.

 

Další požadavky

a)        Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat identitu předkládaného vzorku.

b)        Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla vzorku, ročníku a odrůdy nebo kategorie. Organizátor zajistí znemožnění identifikace vzorků v případě známkových vín, cuvée apod.

c)         Komise pracuje v době mezi 9.00 až 16.30 hod., přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí.

d)        Hodnotí se 40 vzorků denně; přípustné je maximum 50 vzorků/den.

e)        Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení – vína jsou seřazena podle kategorie, odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).

f)          Vína se hodnotí 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů (ve znění rezoluce OIV z roku 2009). Výsledkem hodnocení je aritmetický průměr hodnocení jednotlivých členů komise po eliminaci krajních hodnot.

g)         Hodnocení probíhá v systému Elwis, tedy elektronicky.

Průběh hodnocení vzorku a případná diskuse

Předseda dbá na to, aby žádný ze členů komise (vč. jeho samého) v průběhu hodnocení

neovlivňoval ostatní členy komise (vč. neverbálních komunikace).

Případná diskuse je možná až po ohodnocení vzorku všemi hodnotiteli a řídí ji předseda komise.

13.          Kategorizace vín

A.     Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč. Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd, které dále tvoří samostatné podkategorie pro hodnocení a uvedení v katalogu výstavy. Pro vytvoření samostatné kategorie z dané odrůdy je nutný minimální počet 5 vzorků uvedené odrůdy. V případě nižšího počtu vzorků jsou zařazena tato vína do podkategorie „bílá vína ostatní“ v této kategorii.

B.      Bílá vína polosladká vč. bílých známkových vín s obsahem zbytkového cukru nad 12 g/l do 45 g/l vč.

C.      Sladká vína (bílá, červená i růžová) – s obsahem zbytkového cukru nad 45 g/l

D.     Růžová vína do obsahu zbytkového cukru do 45 g/l včetně (suchá, polosuchá a polosladká)

E.      Červená vína s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč. Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd dle zažitých degustačních pravidel. Odrůdy dále tvoří samostatné podkategorie pro hodnocení a uvedení v katalogu výstavy. Pro vytvoření samostatné kategorie z dané odrůdy je nutný minimální počet 5 vzorků uvedené odrůdy. V případě nižšího počtu vzorků jsou zařazena tato vína do kategorie „červená vína ostatní“ v této kategorii.

F.       Červená vína polosladká s obsahem zbytkového nad 12 g/l vč. do 45 g/l vč.

G.     Jakostní šumivá vína stanovené oblasti

14.          Šampion a vítězové kategorií

Absolutní vítěz – „Šampion“ bude vybrán z vítězů kategorie A a E (se zbytkovým cukrem do 12 g/l vč.) speciální komisí, sestavenou z předsedů jednotlivých komisí. Každá komise, která bude hodnotit vína kategorie A a E, nominuje nejlépe hodnocené víno kategorie A a E pro výběr vítěze a šampiona.

Organizátor připraví tabulku, kde budou vzorky přečísleny od 1 do xx. Hodnotí se sety kategorie A a E současně. Nejlépe hodnocená vína dostanou body 1 – 5 (od nejlépe hodnoceného vína, které dostane 5 bodů), ostatní vína budou bez bodu. Šampionem se stane víno s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů bude provedeno prosté hlasování, kdy předseda hodnotící komise při lichém počtu degustátorů má 1 hlas, při sudém počtu degustátorů má 2 hlasy. Víno s vyšším počtem hlasů se stane ŠAMPIONEM soutěže popř. vítězem kategorie.

Vítězové kategorií (mimo kategorií A a E) budou vybráni na základě nejvyššího bodového hodnocení. Při rovnosti bodů bude dalším kritériem průměr bez eliminace krajních hodnot, popř. medián. Titul „Vítěz kategorie“ se uděluje pouze v kategoriích, u kterých byl počet vzorků min. 5. Zároveň může být titul „Vítěz kategorie“ udělen pouze víno, které získalo bodové hodnocení minimální pro udělené zlaté medaile (min. 86. bodů).

15.          Vyloučení ze soutěže

Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:

1.           použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení Komise (EU) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, v platném znění; pokud jsou v těchto přílohách stanoveny limity, jejich překročení se nepovažuje za falšování produktu,

2.           přidání vody nebo alkoholu podle Přílohy VIII části II odstavci A bodu 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění,

3.           obohacení vína nad mezní hodnoty stanovené v Příloze VIII části I odstavci A bodu 2 písmenech a) nebo b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nebo

4.           porušení článků 103 nebo 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

16.          Medaile

U každé z kategorií dle bodu 13. bude vybrán vítěz

Ostatním vínům bude udělená medaile dle dosažených bodů následovně:

Zlatá medaile: 86 bodů a více

Stříbrná medaile: 84 – 85,99 bodů

Bronzová medaile: 82 – 83,99 bodů.

Počet vín oceněných některou z medailí bude do výše maximálně 30 % z jednotlivých kategorií. V případě, že hranice 30 % připadne na více vín se stejným bodovým hodnocením, bude medaile udělena všem vínům na této bodové hranici. V případě ohodnocení vín s bodovým hodnocením nad hranici bronzové (stříbrné) medaile budou medaile uděleny pouze do dosažení 30 % medailových vín.

17.          Další ocenění

Cena za nejlepší kolekci. Pro posouzení se bere v úvahu bodový průměr všech vín od jednoho přihlašovatele/ vystavovatele. Tuto cenu může získat přihlašovatel/ vystavovatel, který bude mít v soutěži 5 a více vzorků.

18.          Certifikát ocenění

Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli / výrobci vydán diplom, označující ocenění – Šampion, vítěz kategorie, zlatá, stříbrná a bronzová medaile.

19.          Označování vín

Soutěžící může uvádět ocenění titul „Šampion“, „zlatá medaile“, „stříbrná medaile“ a „bronzová medaile“ na láhvi vína ze šarže vína, ze které pochází oceněný vzorek, ovšem toto označení je omezeno stavem zásoby příslušné šarže uvedené na přihlášce. Musí se uvádět rok ocenění a šarže oceněného vína. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou vlastní Svaz vinařů České republiky, který také vydá příslušný počet ocenění po uhrazení autorského poplatku dle zvláštního ceníku. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění „nejúspěšnější soutěžící“ atd. Ocenění na láhvi je možno uvádět pouze u vín, která jsou zatříděna.

Informace o uvedeném ocenění na cenových nabídkách, inzerátech, nápojových lístcích, příbalových materiálech, záhlaví dopisů atd. v souvislosti s oceněným vínem se musí uvádět vždy rok ocenění a šarže oceněného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína (odrůda, ročník, přívlastek).

20.          Nominace do hodnocení Salonu vín - Národní soutěže vín ČR 2017

Do hodnocení Salonu vín - Národní soutěže vín ČR 2017 může být nominováno pouze a výhradně víno konkrétní šarže, které se zúčastnilo Národní soutěže vín v Znojemské vinařské podoblasti a dosáhlo pozitivního hodnocení, což v tomto případě znamená:

 

·       Bodové ohodnocení min. 80 bodů v případě kategorií A, D, E, G,

·       Bodové ohodnocení min. 82 bodů v případě kategorií B a F

·       Bodové ohodnocení min. 84 bodů v případě kategorie C

 

Nominována mohou být pouze vína, která splňují Statut Národní soutěže vín.

21.          Medializace a PR

Oficiální prezentace výsledků soutěže proběhne prostřednictvím webu www.narodnisoutezvin.cz, a to po vzájemném odsouhlasení organizátora soutěže, Svazu vinařů České republiky a Národního vinařského centra, o.p.s. Organizátor soutěže se zavazuje v průběhu hodnocení vín, stejně tak po dobu vlastní výstavy vín, zajistit prostor pro prezentaci garanta soutěže (SV ČR) a jeho vybraných partnerů vždy tak, aby nebyly narušeny obchodní a etické zájmy ani jedné ze zúčastněných stran. Forma a rozsah prezentace budou zajištěny po dohodě obou stran, a to nejpozději 30 dnů před konáním akce. Garant soutěže, Svaz vinařů České republiky, má možnost přidělit materiální nebo finanční podporu ve prospěch pořadatele, a to po dohodě obou stran, nejpozději však 30 dnů před konáním akce.

22.          Výstava soutěžních vzorků vín z Nominace

Veřejná výstava soutěžních vzorků vín z Nominace do prvního kola Národní soutěže vín Znojemské vinařské podoblasti se bude konat 10. září 2016 v prostorách kláštera Dominikánů, Dolní Česká, Znojmo, v době od 10.00 do 20.00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Organizační výbor

                                                                               Národní soutěže vín Znojemské vinařské podoblasti 2016    Dokumety ke stažení: